Upadłości


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

OGŁOSZENIE
SYNDYKA TIMBERONE SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Syndyk masy upadłości TimberOne S.A, w upadłości likwidacyjnej (Spółka) oraz kurator obligatariuszy uprzejmie informują, że został sprzedany majątek Spółki będący zabezpieczeniem wyemitowanych przez nią obligacji serii B. W celu wypłaty środków pieniężnych niezbędne jest ustalenie osób uprawnionych z tytułu posiadania przedmiotowych obligacji oraz liczby posiadanych przez te osoby obligacji. W tym celu zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentów  oraz informacji jak niżej w formie papierowej (skan jest niewystarczający) na adres Kancelarii syndyka podany poniżej. Dopuszczamy dosłanie dokumentów z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.


1. Aktualne zaświadczenie ( z datą po otrzymaniu niniejszego pisma) o stanie posiadania obligacji wydane przez biuro maklerskie, w którym obligatariusz posiada zdeponowane obligacje.
2. Kopię umowy sprzedaży obligacji wraz z danymi nabywcy w przypadku zbycia obligacji po dniu 25 czerwca 2013 roku tj. po dniu ogłoszenia upadłości Spółki.
3. Numer rachunku na który mają zostać przekazane środki finansowe w wysokości wynikającej z planu podziału zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza.
4. Adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny jeżeli różni się od adresu zamieszkania, wraz z podaniem adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego

Po otrzymaniu od wszystkich obligatariuszy informacji opisanych powyżej, syndyk będzie mógł przystąpić do sporządzenia projektu planu podziału funduszy masy upadłości, który będzie przedstawiony sędziemu komisarzowi do zatwierdzenia.


adres do korespondencji:

Syndyk TimberOne S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Kołłątaja 2/4/6
22-400 Zamość

kontakt:
mail: okoniewski@vp.pl

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości ZARTMET A. Ziemiński, J. Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej nr 63.


Przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego są niżej wymienione wyodrębnione nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wchodzące w skład przedsiębiorstwa ZARTMET A. Ziemiński, J. Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu.


I. Nieruchomość nr 1
w skład której wchodzi: prawo wieczystego użytkowania działek nr 14/4, 14/6 (KW ZA1Z/00115017/7) wraz z wiatą nieobudowaną, prawo własności działki niezabudowanej nr 174/2 (KW ZA1Z/00099337/7), prawo własności działki nr 174/3 (KW ZA1Z/00099337/7) wraz z posadowionym na niej budynkiem hali nr 6 o pow 2267 m2 z dwoma suwnicami i utwardzeniem terenu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00136596/2) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej. Na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości ustanowione będzie prawo służebności przejazdu przez działkę nr 173. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 1 927 800,00 zł netto.


II. Nieruchomość nr 2
w skład której wchodzi: prawo własności działek niezabudowanych nr 174/6 i 174/7 (KW ZA1Z/00010699/5), prawo własności działki nr 173 (KW ZA1Z/00067009/6) wraz z posadowionymi na niej budynkami : biurowym o pow. 871 m2, magazynowym o pow. 1162 m2 i halą nr 8 o pow 587 m2 i utwardzeniem terenu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00136596/2) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej. Działka nr 173 będzie obciążona prawem służebności przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 174/3 oraz 172. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 2 338 200,00 zł netto.


Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący w momencie przeniesienia własności nieruchomości podatek VAT.


Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r do godziny 15:00 na rachunek bankowy masy upadłości ZARTMET A. Ziemiński, J. Ziemińska s.j. w upadłości likwidacyjnej w Alior Bank SA Oddział Zamość nr 12 2490 0005 0000 4520 4281 9289.

Pisemne oferty należy składać w siedzibie masy upadłości ZARTMET A. Ziemiński , J. Ziemińska s.j. w upadłości likwidacyjnej 22-400 Zamość ul Szczebrzeska nr 63 w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 11 grudnia 2020 r .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 r. o godzinie 09:00 w siedzibie masy upadłości w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej nr 63.

Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można otrzymać w biurze Syndyka w Zamościu ul Kołłątaja 2/4/6 , w siedzibie masy upadłości pod adresem jak wyżej oraz pod numerem telefonu 503 028 771.

 

 

 

 


 

Zakres usług