RODO/REGULAMINY

 

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniewa Okoniewskiego

§ 1. Przepisy ogólne

1. Usługodawcą jest Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Okoniewskiego, z siedzibą w Zamościu, ul. H.Kołłątaja 2/4/6, NIP: 9221734780, e-mail: okoniewski@vp.pl zwany dalej „Kancelarią”. Korzystający z usług zwany jest „Klientem”.

2. Kancelaria świadczy usługi online przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną („Usługi online”) poprzez stronę internetową www.kancelaria-zamosc.pl i/lub e-mail: okoniewski@vp.pl ("Platforma").

3. Usługi online polegają na umożliwianiu Klientowi kierowania Zapytań za pośrednictwem Platformy. Celem Platformy jest ułatwienie Klientowi uzyskania zdalnej obsługi prawnej (porady online), o ile obsługa taka jest prawnie dopuszczalna i faktycznie wykonalna.

4. Usługa może obejmować w szczególności: przygotowanie porady prawnej, opinii prawnej, przygotowanie pisma procesowego, przygotowanie umowy.

5. Kontakty pomiędzy Kancelarią a Klientem następują drogą elektroniczną tj.: na adres e-mail podany przez Klienta przy kierowaniu Zapytania za pomocą Platformy.

§ 2. Klient

1. Korzystającym z Usługi online może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi online, jeśli działa przez przedstawiciela ustawowego.

2. Warunkiem korzystania z Usługi online jest podanie niezbędnych danych do wykonania usługi, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

§ 3. Zapytanie

1. Klient w celu skierowania Zapytania, korzysta z adresu e-mail udostępnionego na Platformie, wypełniając pola niezbędne dla jego skutecznego wysłania (imię i nazwisko lub adres firmy, adres poczty elektronicznej, treść wiadomości/zapytania a także załącza dokumenty związane ze sprawą). Warunkiem wysłania Zapytania do bezpłatnej Wyceny jest uprzednia akceptacja przez Klienta Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu. Akceptacja może być dokonana przez samo wysłanie zapytania.

2. Klient akceptując Regulamin oraz Politykę prywatności wyraża zgodę na komunikację z Kancelarią drogą elektroniczną przy pomocy podanego w formularzu adresu e-mail, w ramach, której to komunikacji prowadzona będzie dalsza wymiana korespondencji oraz udzielanie informacji niezbędnych do wykonania Usługi online.

§ 4.  Wycena

1. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza, Kancelaria na podstawie opisanego stanu faktycznego, dokonuje analizy prawnej celem Wyceny Usługi online („Wycena”).

2. Wycena jest bezpłatna.

3. Przesłana Klientowi do akceptacji Wycena, zawiera informację o wysokości wynagrodzenia netto, do którego zostanie doliczony należy podatek VAT.

4. Klient otrzymuje do akceptacji Wycenę, w terminie do 24 godzin od momentu skierowania Zapytania za pośrednictwem Platformy, przy czym czas ten liczony jest od chwili otrzymania wszelkich niezbędnych dla potrzeb Wyceny informacji. Wycena przesyłana jest Klientowi w dni powszednie, w godzinach urzędowania Kancelarii (9.00-14.00).

5. Wycena przesyłana Klientowi do akceptacji, kierowana jest poprzez środki porozumiewania się na odległość i na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 5.  Płatność i faktury VAT

 1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może skorzystać z Usługi online lub z niej zrezygnować.
 • W przypadku zaakceptowania Wyceny Klient dokonuje płatności w wysokości w niej zawartej na rachunek bankowy Kancelarii.

3. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest podać nazwę i adres wraz z numerem NIP na adres:okoniewski@vp.pl

4. Klient oświadcza, iż akceptuje faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF („e-faktura”).

§ 6. Realizacja Usługi online

1. O ile Klient nie uzgodni z Kancelarią inaczej, Kancelaria przystępuje do realizacji Usługi online, w terminie do 3 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania informacji o wpływie środków od systemu płatniczego lub przesłania przez Klienta potwierdzenia przelewu tradycyjnego – lub w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym do czasu, o którym mowa powyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Usługa jest wykonywana na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Zapytaniu i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wykonywania, chyba że z treści Zapytania wynika co innego (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).

3. Kancelaria może odmówić wykonania Usługi online, jeśli uzna, iż:

a) wykonanie Usługi online może naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej,

b) wykonanie Usługi online wymaga posiadania przez Kancelarię wiedzy specjalnej,

c) wykonanie Usługi online wymaga wyjaśnień lub dokumentów, których Klient pomimo wnioskowania przez Kancelarię nie dostarcza, dostarcza z opóźnieniem lub nie może dostarczyć, a które są niezbędne dla potrzeb prawidłowego wykonania Usługi online.

§ 7.  Zakres Usługi online

1. Zakres przygotowanej Usługi online jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Zapytaniu.

2. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Zapytania lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z Usługi online i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli nie opisał w treści Zapytania, tak w pełni jak i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego.

3. Ryzyko omylnego wypełnienia formularza ponosi Klient.

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie w formularzu bądź w późniejszej korespondencji fałszywych, niepełnych danych lub danych o nieścisłym stanie faktycznym, a także danych i informacji przekazanych z opóźnieniem.

5. Kancelaria wykonując Usługę może zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem Zapytania. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w których wykonanie Usługi online polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Kancelaria informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Kancelarii dodatkowego wynagrodzenia.

6. Jeżeli dla potrzeb prawidłowego wykonania Usługi online objętego Zapytaniem, wynikać będzie obowiązek udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Sądami i/lub organami, wówczas Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta. Odmowa udzielenia przez Klienta pełnomocnictwa oznacza rezygnację z Usługi online.

§ 8. Pytania dodatkowe

1. Klient ma prawo do bezpłatnego przesłania pytań dodatkowych dotyczących Usługi online objętej Zapytaniem, o ile pozostają one w związku z jego zakresem podmiotowym oraz przedmiotowym. W przypadku przekroczenia zakresu podmiotowego i/lub przedmiotowego Kancelaria dokona oddzielnej Wyceny pytań dodatkowych na zasadach ogólnych opisanych w  niniejszym Regulaminie.

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient, będący konsumentem („Konsument”) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Kancelaria ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę. Niniejszym Kancelaria informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi online przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Kancelarię o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym o adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości wysyłanych na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.

2. Kancelaria posiada polisę OC wymaganą dla charakteru prowadzonej działalności.  

3. Zasady ochrony danych osobowych Klientów określone są szczegółowo w odrębnym dokumencie tj. w „Polityce prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Kancelarii.

4. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Kancelarii: www.kancelaria-zamosc.pl, w taki sposób, aby Klient przed (jak i po) jego akceptacją mógł go przechowywać i odtwarzać.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 r.

Polityka prywatności obowiązująca w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniewa Okoniewskiego

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady w zakresie danych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniewa Okoniewskiego przy świadczeniu zdalnej obsługi prawnej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Okoniewski, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Kołłątaja 2/4/6, NIP: 9221734780, zwany dalej „Kancelarią”.
 3. W celu wykonania usługi drogą elektroniczną, dokonania wyceny, przesyłania powiadomień e-mail, wystawienia faktury, administrowania stroną www.  Kancelaria (zależnie od zakresu danych podanych przez Klienta), przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail; imię i nazwisko lub firme; adres zamieszkania lub adres siedziby; numer telefonu; numer NIP i REGON; nazwa Banku oraz numer rachunku Bankowego; adres IP; informacje o przeglądarce internetowej; informacje o systemie operacyjnym; informacje zawarte w dokumentach elektronicznych załączanych za pośrednictwem email lub formularza dostępnego na stronie www Kancelarii.
 4. Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 5. Przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych osób fizycznych przez w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Dane podawane Kancelarii przez Klienta drogą elektroniczną (zapytanie e-mail lub za pośrednictwem strony www Kancelarii) przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody Klienta i w oparciu o przesłankę całkowitej dobrowolności.  
 7. Dane osobowe, o których mowa w ust.3 będą przetwarzane w celu: umożliwienia Klientowi wysłania zapytania oraz świadczenia przez Kancelarię Usługi jak również w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia świadczenie przez Kancelarię Usługi.
 9. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora ze stosownym zapytaniem.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię (jeśli zostanie podane); nazwisko (jeśli zostanie podane); adres e-mail.
 13. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko lub firmę; adres zamieszkania lub adres siedziby; numer NIP i numer REGON; nazwa Banku oraz numer rachunku bankowego; numer zlecenia.
 14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć. Jeżeli chcielibyście Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres: okoniewski@vp.pl
 15. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. W celu zlecenia Kancelarii wykonanie usługi, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby, telefonu, opisu stanu faktycznego związanego z wykonywaną usługą (treść), ponieważ informacje te są niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 17. W celu otrzymania faktury VAT za wykonane usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.


Zakres usług