Usługi

Naszą wiodącą działalnością jest obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od oczekiwań naszych Klientów świadczymy pomoc prawną prowadząc indywidualne sprawy lub w formie kompleksowej i stałej obsługi prawnej.

W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi m.in. w zakresie reprezentowania przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzania projektów umów, tworzenia opinii prawnych i udzielania porad prawnych, udziału w negocjacjach. Szczególną uwagę zwracamy na cele biznesowe klienta, bacząc by ich realizacja mieściła się w granicach prawa. Oferta stałej obsługi prawnej jest zawsze dopasowywana do oczekiwania i profilu działalności Klienta. W tym zakresie jesteśmy elastyczni i otwarci na dialog prowadzący do optymalizacji wzajemnej współpracy. W kontaktach z klientem wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne z najwyższą starannością dbając o zachowanie w tajemnicy powierzonych informacji.

Nasza Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur naprawczych jak i upadłości. Sporządzamy wnioski i reprezentujemy klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości, zarówno podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i konsumentów. Radca Prawny Syndyk Zbigniew Okoniewski posiada licencję Ministra Sprawiedliwości, oraz wieloletnie doświadczenie, w tym również w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Pracownicy Kancelarii wyspecjalizowali się w czynnościach wykonywanych w toku postępowania upadłościowego. Jesteśmy doświadczonym zespołem z wieloletnią, datującą się od 1991 roku, praktyką w dziedzinie prawa upadłościowego. Daje to naszym Klientom gwarancję pełnego profesjonalizmu, solidności i rzetelności oraz zindywidualizowanego podejścia.

Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną we wszystkich sprawach, które związane są ze stosowaniem przepisów prawnych. Pomagamy naszym klientom załatwiać sprawy urzędowe, doradzamy w zakresie podejmowanych decyzji mogących nieść ze sobą konsekwencje natury prawnej, sporządzamy pisma wymagające wiedzy prawniczej, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami lub organami administracji

W ramach tej specjalizacji reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania, między innymi w sprawach z zakresu :

Prawa cywilnego i handlowego w tym: windykacja należności, nabycie i utrata własności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności, wierzytelności, najem i dzierżawa, umowy bankowe, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy komisu, umowy spółki, umowy nienazwane, darowizny, renty, papiery wartościowe, spadki, testamenty

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym: ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenia, świadczenia rentowe, świadczenia emerytalne, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, układy zbiorowe, odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika, inne spory o roszczenia ze stosunku pracy

Prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym: wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozwód, separacja, obowiązek alimentacyjny, ustanowienie opieki nad małoletnim, kuratela

Prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego w tym: pozwolenia, koncesje, licencje, wydanie decyzji administracyjnej, odwołanie od decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej, skargi do sadu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawa ochrony konkurencji i konsumenta w tym: gwarancja, rękojmia, zwrot towaru, umowy z bankiem, umowy ubezpieczeniowe, umowy z biurem turystycznym, nieuczciwa reklama

Prawa karnego w tym: reprezentacja powoda cywilnego w postępowaniu karnym, reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, prywatny akt oskarżenia

 

 


Zakres usług