Upadłości


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości  

ZARTMET A. Ziemiński, J Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej
w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej nr 63 .

 

Przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego są niżej wymienione wyodrębnione nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wchodzące w skład przedsiębiorstwa ZARTMET A. Ziemiński, J Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu które można nabyć razem lub osobno. Oferta złożona na wszystkie nieruchomości łącznie będzie miała pierwszeństwo przed ofertami złożonymi na poszczególne nieruchomości:

I. Nieruchomość nr 1 w skład której wchodzi: prawo własności działki nr 172 (KW ZA1Z/00099337/7) wraz z posadowionym na niej budynkiem hali nr 4 o pow 360 m2 i utwardzeniem gruntu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00010699/5) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej . Na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości będzie ustanowione prawo służebności przejazdu przez działkę nr 173. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 386 838,00 zł netto.

II. Nieruchomość nr 2 w skład której wchodzi: prawo wieczystego użytkowania działek nr 14/4, 14/6 (KW ZA1Z/00115017/7) wraz z wiata nieobudowaną,   prawo własności działki niezabudowanej nr 174/2 (KW ZA1Z/00099337/7), prawo własności działki nr 174/3 (KW ZA1Z/00099337/7) wraz z posadowionym na niej budynkiem hali nr 6 o pow 2267 m2 z dwoma suwnicami i utwardzeniem terenu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00010699/5) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej. Na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości ustanowione będzie prawo służebności przejazdu przez działkę nr 173. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi wynosi 2 380 488,00 zł netto.

III. Nieruchomość nr 3 w skład której wchodzi: prawo własności działki działki niezbudowanej nr 171 (KW ZA1Z/00067009/6), prawo własności działki nr 174/5 (KW ZA1Z/00010699/5) zabudowanej halą nr 7 o pow. 653 m2 i utwardzeniem terenu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00010699/5) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 726 418,00 zł netto.

IV. Nieruchomość nr 4 w skład której wchodzi: prawo własności działek niezabudowanych nr 174/6 i 174/7 (KW ZA1Z/00010699/5), prawo własności działki nr 173 (KW ZA1Z/00067009/6) wraz z posadowionymi na niej budynkami : biurowym o pow. 871 m2, magazynowym o pow. 1162 m2 i halą nr 8 o pow 587 m2 i utwardzeniem terenu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00010699/5) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej. Działka nr 173 będzie obciążona prawem służebności przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 174/3 oraz 172. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 2 887 206,00 zł netto.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 1,2,3,4 łącznie wynosi 6 380 950,00 zł netto.

 

Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący w momencie przeniesienia własności nieruchomości podatek VAT.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. do godz.15:00 na rachunek bankowy masy upadłości ZARTMET A. Ziemiński , J. Ziemińska s.j w upadłości likwidacyjnej w Alior Bank SA Oddział Zamość nr 12 2490 0005 0000 4520 4281 9289.

Oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Zamościu, (22-400) przy ul. Wyszyńskiego 11 do dnia 26 lipca do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi 29 lipca 2019 r. o godzinie 13:30 w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Zamościu przy ul Wyszyńskiego 11.

Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można otrzymać w siedzibie masy upadłości w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej 63, w biurze Syndyka w Zamościu ul Kołłątaja 2/4/6 oraz pod numerem telefonu 503 028 771.

============================================

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgłoszenia wierzytelności zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego powinny być składane w sądzie prowadzącym postępowanie upadłościowe, nie zaś w biurze syndyka.

Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie wierzytelności określają przepisy Prawa upadłościowego. Kancelaria syndyka nie udziela porad dotyczących sposobu i formy zgłoszenia wierzytelności oraz nie sporządza za wierzycieli takich wezwań w prowadzonych przez syndyka postępowaniach.

 

Zakres usług